شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
هرکه امد عمازتي نو ساخت؟(ميفرماييد)رفت منزل بديگري پرداخت! به گوشش ميرسه ناراحت ميشه مواظب باش!
چراغ جادو
محمد ثابت حيدري
رتبه 0
0 برگزیده
117 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top