شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ اولين محموله واکسن سينوفارم چين وارد کشور شد. https://eitaa.com/joinchat/2786000969C4840ff2742
ساعت دماسنج
محمد ثابت حيدري
رتبه 0
0 برگزیده
117 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top